Obvodový val

Z Herbert's dune

Obvodový val - druhý horný stupeň ochranných zrázov v Štítovom vale na Arrakis.