Bene Gesserit

Z Herbert's dune


Sesterstvo z filmu Duna Davida Lyncha.

Staroveká škola pre duševný a telesný výcvik hlavne pre študentky - ženy. Základnou podstatou jej činnosti bola politika nutnosti plynulého pokračovania ľudstva. Takáto kontinuita nebola možná, pokiaľ sa ľudský materiál neoddelil od zvieracieho formou šľachtenia ľudskej rasy. Škola bola založená počas Služobníckeho džihádu, kedy boli zničené takzvané mysliace stroje a roboty a okrem Kozmickej gildy bola jediná, ktorá prežila do dnešných dní. Do istej miery prevzala určité prvky zensunnitských rituálov a postupov.

Miesto, kde sa nachádzala škola a sídlo (Kapitula) Bene Gesseritu, bol Wallach IX. Neskôr, v poletovských dobách sa objavili informácie, že sídlo Bene Gesseritu sa v nepravidelných intervaloch menilo. Nová planéta už nedostávala meno, ale označovala sa ako Kapitulná. Vedľajšie sídla sa označovali ako Pobočné Kapituly.

Stáli vždy v pozadí, ale v blízkosti mocenských štruktúr, boli skvelé manipulátorky a pozorovateľky. Jedna z ich hlavných zásad znela: "Čo najmenej nápadnosti, čo najviac významu." Hlavným heslom však navonok bolo krédo: "Existujem iba preto, aby som slúžila." Samé boli vlastne zbrane - vďaka svojim telesným a duševným schopnostiam. Ich pohľad na existenciu boha bol skôr skeptický a často manipulovali poverčivosťou zaostalých národov prostredníctvom missionarie protectivy pre svoje vlastné ciele. K náboženstvu ako takému celkovo zaujímali výsostne manipulatívny postoj. Manipulácia bola základnou podstatou ich činnosti. Podľa nich sa ľudia vyvinuli ako životná forma, ktorej úlohou bolo vytvoriť poriadok. Hlásali, že emocionálne založené vzťahy sú prežitkami minulosti.


"Tajomstvá sú dôležitou súčasťou moci. Skutočne schopný vodca ich šíri preto, aby udržal ľudí na uzde."

princ Rafael Corrino - Rozpravy o vodcovstve v galaktickom Impériu, XII. vydanie (PkD:H)


Vždy žili v súlade s prírodou a chápali vzájomné ovplyvňovanie prostredia a ľudí, ktorí v ňom žili. Nikdy nepoužívali mechanické pomôcky tam, kde rovnako dobre poslúžila príroda (sady a záhrady, fixácia brehov koreňmi stromov a podobne). Vedeli, že symbiotický vzťah s prostredím je pre prežitie ľudstva ako druhu nevyhnutný.
Snažili sa o zdokonalenie ľudstva a jeho vládnych systémov. Na seba hľadeli ako na strážne psy, ktoré pozorne vyčkávajú na príležitosť poskytnúť ponaučenie. To bol ich cieľ. Nikdy sa nesnažili poskytnúť ponaučenie niekomu, kto ho nedokázal prijať.

Židia ako extrémne utajená komunita boli spojencami Sesterstva v časoch boja proti Cteným matre, a nielen to. Zdá sa, že toto obojstranné výhodné tajné "spojenectvo" vzniklo krátko po bitke o Corrin! Cena za ich spoluprácu bola: "radšej smrť, ako vyzradenie ich existencie".
Existencia tejto komunity patrila k najviac stráženým tajomstvám Bene Gesseritu, dokonca sa ani nepredávalo Zdedenými spomienkami. Bene Gesserit ich odhalil pomocou svojich záznamov a Zdedených spomienok; tie žiadne zastieracie manévre nemohli oklamať.

Históriu vzniku Bene Gesseritu zahaľuje do istej miery závoj tajomstva. Určité náznaky dáva pojednanie o náboženstve Duny a Impéria.


Bene Gesserit mal k dispozícií jednu z najväčších zásobární informácií o Impériu. Svoje knižnice využíval na štúdium širších pohnútok ľudstva a na skúmanie dôsledkov činov jednej osoby na medziplanetárnu politiku. Nikoho do svojich archívov nepúšťal, dokonca ani samotného Imperátora. V ich archívoch boli aj autorizované nahrávky hlasu Božského imperátora Leta II.


"Preukazujú nenápadné, ale vysoko účinné schopnosti v úzko spojených oboroch pozorovania a zberu dát. Informácie sú ich hlavnou komoditou."

imperiálna správa o Benegesseriťankách (PkD:?)


Hierarchia a hodnosti

Organizácia Sesterstva bol v podstate daná už od počiatkov jeho existencie a iba s malými zmenami pretrvala tisícročia. Jednotlivé úseky Bene Gesseritu boli oddelené pevnými horizontálnymi i vertikálnymi bariérami, rozdelené do izolovaných skupín, ktoré sa zbiehali pod jediné velenie na samom vrchole. Povinnosti sa plnili v rámci jednotlivých buniek. Aktívne účastníčky v jednej bunke nepoznali svoje súčasníčky z iných paralelných buniek. Táto štruktúra bola prevzatá od dávnych tajných revolučných spoločností. Benegesseriťanky v sebe vždy videli permanentné revolucionárky.
Bene Gesserit fungoval na systéme organizovanej nedôvery: "Nedôveruj nikomu, kto má nad tebou moc!"

Hlavou Bene Gesseritu bola Matka predstavená (mala právo veta), hlavným kolektívnym rozhodovacím orgánom Rada Ctihodných matiek (termín totožný s Proktorskou radou?) - jej členky sa kedysi označovali titulom Mater Felicissima. Tvorilo ju 10 Ctihodných a 1 kwisatzová matka. Ctihodné matky mali svoju vlastnú skupinu akolytiek.
Akolytky boli radové členky Sesterstva, niečo ako učnice. Na najnižšom stupni hierarchie boli čakateľky - služobníčky. (Nie je to celkom zrejmé, ale radové členky sesterstva s ukončeným výcvikom - ale bez prekonanej melanžovej agónie - sa označovali jednoducho Sestry. Nedá sa vylúčiť, že toto oslovenie bolo totožné s akolytkou.) Chodili oblečené v bielych "kutniach". Absolvovali intenzívny telesný i duševný výcvik. Podľa stupňa výcviku sa rozdeľovali na úrovne (napr. akolytka tretej úrovne mala krátky čierny úbor s bielou obrubou, najnižšie akolytky boli celé v bielom).


"To najťažšie, čo sa akolytka musí naučiť, je vedomie, že musí zakaždým ísť až na hranicu svojich možností. Tvoje schopnosti ťa dovedú ďalej, ako si dokážeš predstaviť. Preto si nič nepredstavuj. Pracuj!"

Matka predstavená Odradová Murbelle (Ka:D)Schopnosti

"Nikto ešte presne nezmeral silu ľudského druhu... čo môže vykonať inštinktívne a čo môže dosiahnuť racionálnym odhodlaním."

mentatská objektívna analýza ľudských schopností (PkD:H)


Celý benegesseritský výcvik mal fundamentalistickú, dogmatickú a ritualistickú podstatu aj napriek všetkým pokusom tomu zabrániť.

Schopnosti členiek Sesterstva:

 • rozhovor so Zdedenými spomienkami
 • cielený šepot
 • umenie zvádzať
 • zastavenie činnosti vlastného srdca (obrana pred mučením a možnou zradou)
 • schopnosť potlačiť bolesť
 • techniky okamžitého zapamätania (tzv. mnemonická implantácia, pamäťový tranz)
 • simultánne myslenie na viacero vecí naraz (aj akolytky)
 • hlboký tranz
 • vyvolávanie a tlmenie telesných rozkoší
 • rozoznanie pravdy
 • dokonalé ovládanie chemizmu vlastného tela -» ovulácie, výberu pohlavia dieťaťa, samotného oplodnenia, neutralizáciu akýchkoľvek jedov (len Ctihodná matka). Dokonca boli schopné zastaviť svoje starnutie a extrémne si predĺžiť život (bolo to však zakázané: ak by to skúsila jedna, pridali by sa postupne všetky a skupina nestarnúcich žien by na seba prilákala pozornosť ostatných - znamenalo by to zničenie samotného Sesterstva)
 • Hlas
 • prana - bindúový výcvik
 • osemstupňový benegesseritský boj
 • uchovávanie latentných zárodkov nebezpečných chorôb ako zbraní vo svojom vlastnom tele, ktoré sa mohli v prípade potreby aktivovať a preniesť na patričnú osobu
 • schopnosť otvoriť akýkoľvek dlaňový zámok
 • registrovanie človeka: jeho presná analýza (hlas, gestá, detaily tváre) a následná schopnosť jeho presnej identifikácie, schopnosť určiť podľa chovania a výrazových prostriedkov pôvod (miestny i spoločenský) a výcvik človeka
 • extrémne ovládanie vonkajšieho prejavu svojich vnútorných pocitov a emócií
 • schopnosť znížiť svoj metabolizmus a telesné potreby vrátane kyslíka na minimum bindúovým znehybnením
 • rozsiahla znalosť jazykov - i starodávnych (adeptky BG sa ich učia ako prvé; šakobsa)
 • vnútorný zmysel pre čas
 • znalosť tajného piktografického písma Sesterstva
 • komunikácia pomocou nepatrných pohybov prstov
 • vyvolanie zrakovej ilúzie ("zneviditeľnenie sa pred očami iných" - forma hypnózy)
 • čiastočný prenos myšlienok (len medzi Ctihodnými matkami)
 • schopnosť určiť zloženie akéhokoľvek jedla či nápoja, respektíve zistiť, či je škodlivé alebo nie
 • odčítanie z pier


"Pred nami boli všetky metódy učenia deformované inštinktom. My sme sa naučili, ako sa učiť. Pred nami mali výskumníci hnaní inštinktom k dispozícií iba krátku pozorovaciu dobu - často nie viac ako jeden ľudský život. Projekty rozpočítané na päťdesiat alebo viac životov ich nikdy nenapadli. Koncepcia úplného nervovo-svalového výcviku im vôbec neprišla na um."

Benegesseritské krédo (SD)


Napriek schopnostiam, ktoré by im umožnili ovládnuť celé Impérium, udržovali ich v tajnosti a nevyužívali ich ako priamu cestu k moci -> strach z týchto schopností by mohol viesť ostatných k ich likvidácií. Pre svoju činnosť a programy priamu moc aj tak nepotrebovali.

Na výcvik používali i rôzne pomôcky: mnemonické zosilňovače, iksanské prstové mlynčeky, synetizátory pachov, dotykové senzitivizátory, pole teplotného gradientu, detektory zákonitostí (bránili upadnúť do predvídateľnej rutiny), stroje pre alfa-vlnový výcvik, zábleskové synchronizéry zlepšujúce schopnosti analýzy tma-svetlo-spektrum...

Výcvik mal pravdepodobne viacero stupňov. Ako Škôlka sa označoval primárny výcvik, hlavne fyzický. Kto ho nezvládol, stal sa pomocným personálom, nie členom Sesterstva. Ďalším stupňom bola Škola, ktorá zabezpečovala sekundárny výcvik, hlavne vzdelávanie. Výcvik samotný mohol trvať i 50 rokov a jeho podstatou bola príprava na Ctihodnú matku.

Presným uvoľňovaním telesných feromónov a starostlivo vypočítaným flirtovaním dokázali zaobchádzať so svojou sexualitou ako so zbraňou. Sexuálny styk s mužmi bol pre ne iba nástrojom k manipulácií a k získaniu požadovaného potomstva. Svojich partnerov však nezotročovali. Emócie typu lásky boli považované za nebezpečné a nevhodné. Sestry boli vychovávané necítiť, nedávať najavo a nepodľahnúť romantickej a rodičovskej láske, ak neslúžila nejakému účelu.
Rodili prevažne deti ženského pohlavia. Neboli schopné ovplyvniť metabolické pochody svojho dieťaťa v maternici. Výber pohlavia bol vecou matkinej chémie, ale akonáhle došlo k oplodneniu a začala sa vytvárať zygota, dieťa už bolo samostatné a rástlo mimo priameho vplyvu matky. Tabu bolo používanie umelých prostriedkov oplodnenia, skúmanie a manipulácia s plodom v maternici. Toto tabu bolo neskôr do značnej miery porušené ziskom regeneračných nádrží Bene Tleilaxu.

Niektorým nebezpečným osobnostiam metódami radosti a bolesti naočkovali do najhlbších zákutí vedomia určité slovo, ktoré po vyslovení spôsobilo chvíľkové ochabnutie svalstva takto "upraveného" človeka.


Litánia proti strachu: "Nesmiem sa báť. Strach zabíja myslenie. Strach je malá smrť prinášajúca úplné vyhladenie. Budem svojmu strachu čeliť. Dovolím mu, aby prešiel okolo mňa a cezo mňa. A až prejde a zmizne, otočím sa a pozriem sa, kadiaľ šiel. Tam, kam strach odišiel, nič nezostane. Zostanem iba ja." (D)


Skúšky, obrady a vyznamenania


Múdrosť Bene Gesseritu

„Nikdy nebuď znalec. Uzatváraš si tým cestu.“

benegesseritská múdrosť (Ka:D)Zaujímavosti

Ako model pre Sesterstvo použil Frank Herbert írsko-katolícke tety z matkinej strany, ktoré sa ho v detstve pokúšali infikovať náboženstvom.[1]


Osobnosti


Pozri aj


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia